دوره ها

...
درس : آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار 3D Max
...
درس : آموزش حرفه‌ای Grasshopper
...
درس : آموزش حرفه‌ای Vray
...
درس : آموزش حرفه‌ای Corona
...
درس : نرم افزار Sketchup
...
درس : آموزش نرم‌افزار AutoCad
...
درس : دوره رفع اشکال نرم‌افزار 3D Max
...
درس : آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Rhino
...
درس : اسکیس ارشد
...
درس : اموزش حرفه‌ای اسکیس و راندو
...
درس : آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Rhino
...
درس : بسته آموزشی مسترینگ معماری (3D Max_Lumion_Photoshop_Revit)
...
درس : بسته آموزش معماری داخلی (3D Max_ فنگ‌شویی_ پلان‌خوانی)
...
درس : آموزش مباحث اجرایی ساختمان و کارگاه عملی
...
درس : مدل‌سازی حرفه‌ای Revit
...
درس : آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Revit
...
درس : آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Revit
...
درس : آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Lumion (سه نفره)
...
درس : آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Lumion
...
درس : آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Lumion
...
درس : آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار 3D Max
...
درس : آموزش حرفه‌ای نرم افزار Photoshop
...
درس : آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Photoshop
...
درس : آموزش حرفه‌ای نرم افزار 3D Max
شماره درس نام درس دوره نوع دوره استاد قیمت تاریخ شروع تعداد ساعات تعداد روز عملیات
25 آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار 3D Max عمومی حضوری مهندس امیرحسین قاسم زاده 35,000,000 ریال 1400-6-15 40ساعت 20روز

26 آموزش حرفه‌ای Grasshopper عمومی حضوری مهندس مسعود نوری 3,500,000 ریال 1400-6-1 12ساعت 6روز

27 آموزش حرفه‌ای Vray عمومی حضوری مهندس امیرحسین قاسم زاده 5,500,000 ریال 1400-6-1 12ساعت 6روز

28 آموزش حرفه‌ای Corona عمومی حضوری مهندس امیرحسین قاسم زاده 4,500,000 ریال 1400-6-1 12ساعت 6روز

29 نرم افزار Sketchup عمومی حضوری علی عرفانیان 3,500,000 ریال 1400-6-1 12ساعت 6روز

30 آموزش نرم‌افزار AutoCad خصوصی حضوری مهندس حاجی‌زاده 6,000,000 ریال 1400-6-1 12ساعت 6روز

31 دوره رفع اشکال نرم‌افزار 3D Max تک جلسه‌ای حضوری مهندس امیرحسین قاسم زاده 1,000,000 ریال 1400-6-3 2ساعت 1روز

32 آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Rhino خصوصی حضوری مهندس امیرحسین سعیدی 15,000,000 ریال 1400-6-10 15ساعت 10روز

33 اسکیس ارشد عمومی آنلاین دکتر علینیا 27,000,000 ریال 1400-6-4 21ساعت 7روز

34 اموزش حرفه‌ای اسکیس و راندو عمومی حضوری دکتر مرتضی صدیق 29,000,000 ریال 1400-6-4 24ساعت 3روز

35 آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Rhino عمومی حضوری مهندس امیرحسین سعیدی 5,500,000 ریال 1400-6-25 15ساعت 6روز

36 بسته آموزشی مسترینگ معماری (3D Max_Lumion_Photoshop_Revit) عمومی حضوری اساتید حرفه‌ای آکادمی شهریار 19,500,000 ریال 1400-5-25 100ساعت 40روز

37 بسته آموزش معماری داخلی (3D Max_ فنگ‌شویی_ پلان‌خوانی) عمومی حضوری اساتید حرفه‌ای آکادمی شهریار 24,000,000 ریال 1400-6-15 50ساعت 25روز

38 آموزش مباحث اجرایی ساختمان و کارگاه عملی عمومی حضوری مهندس مسعود بیرقداری 6,000,000 ریال 1400-6-15 10ساعت 4روز

39 مدل‌سازی حرفه‌ای Revit خصوصی حضوری مهندس سجاد نوری 10,000,000 ریال 1400-1-21 20ساعت 10روز

40 آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Revit خصوصی حضوری مهندس سجاد نوری 29,000,000 ریال 1400-5-16 24ساعت 16روز

41 آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Revit عمومی حضوری مهندس سجاد نوری 7,000,000 ریال 1400-6-25 36ساعت 15روز

42 آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Lumion (سه نفره) خصوصی حضوری مهندس محبوبه عباسی 8,000,000 ریال 1400-1-21 15ساعت 6روز

43 آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Lumion خصوصی حضوری مهندس محبوبه عباسی 15,000,000 ریال 1400-1-21 12ساعت 8روز

44 آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Lumion عمومی حضوری مهندس محبوبه عباسی 5,000,000 ریال 1400-6-25 15ساعت 6روز

45 آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار 3D Max عمومی حضوری مهندس امیرحسین قاسم زاده 7,500,000 ریال 1400-4-25 45ساعت 15روز

46 آموزش حرفه‌ای نرم افزار Photoshop خصوصی حضوری علی عرفانیان 10,000,000 ریال 1400-1-21 30ساعت 20روز

47 آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Photoshop عمومی حضوری علی عرفانیان 4,500,000 ریال 1400-6-3 12ساعت 6روز

48 آموزش حرفه‌ای نرم افزار 3D Max خصوصی حضوری مهندس امیرحسین قاسم زاده 5,000,000 ریال 1400-5-20 100ساعت 40روز