دوره ها

...
درس : آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Rhino
...
درس : اسکیس ارشد
...
درس : اموزش حرفه‌ای اسکیس و راندو
...
درس : آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Rhino
...
درس : بسته آموزشی مسترینگ معماری (3D Max_Lumion_Photoshop_Revit)
...
درس : بسته آموزش معماری داخلی (3D Max_ فنگ‌شویی_ پلان‌خوانی)
...
درس : آموزش مباحث اجرایی ساختمان و کارگاه عملی
...
درس : مدل‌سازی حرفه‌ای Revit
...
درس : آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Revit
...
درس : آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Revit
...
درس : آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Lumion (سه نفره)
...
درس : آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Lumion
...
درس : آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Lumion
...
درس : آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار 3D Max
...
درس : آموزش حرفه‌ای نرم افزار Photoshop
...
درس : آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Photoshop
...
درس : رندرینگ حرفه‌ای نرم افزار 3D Max
...
درس : متریال حرفه‌ای نرم‌افزار 3D Max
...
درس : نورپردازی حرفه‌ای نرم‌افزار 3D Max
...
درس : دوربین حرفه‌ای نرم افزار 3D Max
...
درس : آموزش حرفه‌ای نرم افزار 3D Max
شماره درس نام درس دوره نوع دوره استاد قیمت تاریخ شروع تعداد ساعات تعداد روز عملیات
22 آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Rhino خصوصی حضوری مهندس امیرحسین سعیدی 15,000,000 ریال 1400-6-10 15ساعت 10روز

23 اسکیس ارشد عمومی آنلاین دکتر علینیا 27,000,000 ریال 1400-6-4 21ساعت 7روز

24 اموزش حرفه‌ای اسکیس و راندو عمومی حضوری دکتر مرتضی صدیق 29,000,000 ریال 1400-6-4 24ساعت 3روز

25 آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Rhino عمومی حضوری مهندس امیرحسین سعیدی 5,000,000 ریال 1400-6-25 15ساعت 6روز

26 بسته آموزشی مسترینگ معماری (3D Max_Lumion_Photoshop_Revit) عمومی حضوری اساتید حرفه‌ای آکادمی شهریار 19,500,000 ریال 1400-5-25 100ساعت 40روز

27 بسته آموزش معماری داخلی (3D Max_ فنگ‌شویی_ پلان‌خوانی) عمومی حضوری اساتید حرفه‌ای آکادمی شهریار 24,000,000 ریال 1400-6-15 50ساعت 25روز

28 آموزش مباحث اجرایی ساختمان و کارگاه عملی عمومی حضوری مهندس مسعود بیرقداری 6,000,000 ریال 1400-6-15 10ساعت 4روز

29 مدل‌سازی حرفه‌ای Revit خصوصی حضوری مهندس سجاد نوری 10,000,000 ریال 1400-1-21 20ساعت 10روز

30 آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Revit خصوصی حضوری مهندس سجاد نوری 29,000,000 ریال 1400-5-16 24ساعت 16روز

31 آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Revit عمومی حضوری مهندس سجاد نوری 7,000,000 ریال 1400-6-25 36ساعت 15روز

32 آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Lumion (سه نفره) خصوصی حضوری مهندس محبوبه عباسی 8,000,000 ریال 1400-1-21 15ساعت 6روز

33 آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Lumion خصوصی حضوری مهندس محبوبه عباسی 15,000,000 ریال 1400-1-21 12ساعت 8روز

34 آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Lumion عمومی حضوری مهندس محبوبه عباسی 5,000,000 ریال 1400-6-25 15ساعت 6روز

35 آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار 3D Max عمومی حضوری مهندس امیرحسین قاسم زاده 7,500,000 ریال 1400-4-25 45ساعت 15روز

36 آموزش حرفه‌ای نرم افزار Photoshop خصوصی حضوری علی عرفانیان 10,000,000 ریال 1400-1-21 30ساعت 20روز

37 آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار Photoshop عمومی حضوری علی عرفانیان 4,000,000 ریال 1400-6-3 12ساعت 6روز

38 رندرینگ حرفه‌ای نرم افزار 3D Max عمومی حضوری مهندس امیرحسین قاسم زاده 2,500,000 ریال 1400-5-20 3ساعت 1روز

39 متریال حرفه‌ای نرم‌افزار 3D Max خصوصی حضوری مهندس امیرحسین قاسم زاده 8,000,000 ریال 1400-5-20 10ساعت 6روز

40 نورپردازی حرفه‌ای نرم‌افزار 3D Max خصوصی حضوری مهندس امیرحسین قاسم زاده 4,000,000 ریال 1400-5-20 8ساعت 3روز

41 دوربین حرفه‌ای نرم افزار 3D Max خصوصی حضوری مهندس امیرحسین قاسم زاده 4,000,000 ریال 1400-5-20 8ساعت 3روز

42 آموزش حرفه‌ای نرم افزار 3D Max خصوصی حضوری مهندس امیرحسین قاسم زاده 45,000,000 ریال 1400-5-20 100ساعت 40روز